భద్ర లక్ష్మీ స్తోత్రం తెలుగు PDF | Bhadra Lakshmi Stotram in Telugu

bhadra-lakshmi-stotram-telugu-pdf

Name

Bhadra Lakshmi Stotram Telugu

Language

English, Telugu

Source

Aiemd.org

Category

General

662 KB

File Size

4

Total Pages

29/05/2023

Last Updated

Share This:

భద్ర లక్ష్మీ స్తోత్రం తెలుగు PDF | Bhadra Lakshmi Stotram in Telugu

If you are looking for Bhadra Lakshmi Stotram Telugu PDF, then you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu for free.

Bhadra Lakshmi Stotram Telugu

శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా |

తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ ||

పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ |

సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ ||

నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా |

ఏకాదశం మహాలక్ష్మిః ద్వాదశం లోకసుందరీ || ౩ ||

శ్రీః పద్మ కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ |

మా క్షీరాబ్ధి సుతాఽరవిందజననీ విద్యా సరోజాత్మికా || ౪ ||

సర్వాభీష్టఫలప్రదేతి సతతం నామాని యే ద్వాదశా |

ప్రాతః శుద్ధతరాః పఠంతి సతతం సర్వాన్ లభంతే శుభాన్ || ౫ ||

భద్రలక్ష్మీ స్తవం నిత్యం పుణ్యమేతచ్ఛుభావహం |

కాలే స్నాత్వాపి కావేర్యాం జప శ్రీవృక్షసన్నిధౌ || ౬ ||

ఇతి శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తోత్రం ||

If you want to download Shri Bhadra Lakshmi Stotra in Telugu, then click on the download button provided at the end of this post.

Checkout:

Download Bhadra Lakshmi Stotram Telugu PDF

To download Bhadra Lakshmi Stotra Lyrics in Telugu, then click on the below download button. Within a few seconds భద్ర లక్ష్మీ స్తోత్ర సాహిత్యం PDF will be on your device.

Share This:

Leave a Comment