શ્રી લિઙ્ગાષ્ટકમ્ PDF | Lingashtakam in Gujarati

lingashtakam-gujarati-pdf

Name

Lingashtakam Gujarati

Language

English, Gujarati

Source

Stotram.co.in

Category

Religious

64 KB

File Size

3

Total Pages

15/09/2023

Last Updated

Share This:

Lingashtakam Gujarati Preview

You can download this PDF, from the given button at the end of this post.

શ્રી લિઙ્ગાષ્ટકમ્ PDF | Lingashtakam in Gujarati

If you are looking for Lingashtakam in Gujarati with Meaning PDF, you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of Lingashtakam Gujarati Lyrics for free.

Lingashtakam in Gujarati PDF

ૐ લિઙ્ગાષ્ટકમ્ ॥

બ્રહ્મમુરારિસુરાર્ચિતલિઙ્ગમ્ નિર્મલભાસિતશોભિતલિઙ્ગમ્ ।
જન્મજદુઃખવિનાશકલિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવલિઙ્ગમ્ ॥ ૧॥

દેવમુનિપ્રવરાર્ચિતલિઙ્ગમ્ કામદહમ્ કરુણાકર લિઙ્ગમ્ ।
રાવણદર્પવિનાશનલિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ્ ॥ ૨॥

સર્વસુગન્ધિસુલેપિતલિઙ્ગમ્ બુદ્ધિવિવર્ધનકારણલિઙ્ગમ્ ।
સિદ્ધસુરાસુરવન્દિતલિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ્ ॥ ૩॥

કનકમહામણિભૂષિતલિઙ્ગમ્ ફનિપતિવેષ્ટિત શોભિત લિઙ્ગમ્ ।
દક્ષસુયજ્ઞ વિનાશન લિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ્ ॥ ૪॥

કુઙ્કુમચન્દનલેપિતલિઙ્ગમ્ પઙ્કજહારસુશોભિતલિઙ્ગમ્ ।
સઞ્ચિતપાપવિનાશનલિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ્ ॥ ૫॥

દેવગણાર્ચિત સેવિતલિઙ્ગમ્ ભાવૈર્ભક્તિભિરેવ ચ લિઙ્ગમ્ ।
દિનકરકોટિપ્રભાકરલિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ્ ॥ ૬॥

અષ્ટદલોપરિવેષ્ટિતલિઙ્ગમ્ સર્વસમુદ્ભવકારણલિઙ્ગમ્ ।
અષ્ટદરિદ્રવિનાશિતલિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ્ ॥ ૭॥

સુરગુરુસુરવરપૂજિત લિઙ્ગમ્ સુરવનપુષ્પ સદાર્ચિત લિઙ્ગમ્ ।
પરાત્પરં પરમાત્મક લિઙ્ગમ્ તત્ પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ્ ॥ ૮॥

લિઙ્ગાષ્ટકમિદં પુણ્યં યઃ પઠેત્ શિવસન્નિધૌ ।
શિવલોકમવાપ્નોતિ શિવેન સહ મોદતે ॥

॥ ૐ તત્ સત્ ॥

Checkout:

Download Lingashtakam Gujarati PDF

To download Lingashtakam Gujarati PDF, just click on the below download button. Within a few seconds, this PDF will be on your device.

Share This:

Leave a Comment