ലിംഗാഷ്ടകം വരികൾ PDF | Lingashtakam Lyrics in Malayalam

lingashtakam-lyrics-malayalam-pdf

Name

Lingashtakam in Malayalam

Language

English, Malayalam

Source

Hindusphere.com

Category

General

92 KB

File Size

2

Total Pages

23/05/2023

Last Updated


ലിംഗാഷ്ടകം വരികൾ PDF | Lingashtakam Lyrics in Malayalam

If you are looking for Lingashtakam Lyrics in Malayalam PDF, you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the മലയാളം PDF ലെ ലിംഗാഷ്ടകം വരികൾ for free.

Lingashtakam Lyrics Malayalam

If you want to download Lingashtakam Stotram in Malayalam PDF, then click on the download button provided at the end of this post.

ബ്രഹ്മമുരാരി സുരാര്ചിത ലിങ്ഗം
നിര്മലഭാസിത ശോഭിത ലിങ്ഗമ് |
ജന്മജ ദുഃഖ വിനാശക ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 1 ||

ദേവമുനി പ്രവരാര്ചിത ലിങ്ഗം
കാമദഹന കരുണാകര ലിങ്ഗമ് |
രാവണ ദര്പ വിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 2 ||

സര്വ സുഗംധ സുലേപിത ലിങ്ഗം
ബുദ്ധി വിവര്ധന കാരണ ലിങ്ഗമ് |
സിദ്ധ സുരാസുര വംദിത ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 3 ||

കനക മഹാമണി ഭൂഷിത ലിങ്ഗം
ഫണിപതി വേഷ്ടിത ശോഭിത ലിങ്ഗമ് |
ദക്ഷ സുയജ്ഞ നിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 4 ||

കുങ്കുമ ചംദന ലേപിത ലിങ്ഗം
പങ്കജ ഹാര സുശോഭിത ലിങ്ഗമ് |
സഞ്ചിത പാപ വിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 5 ||

ദേവഗണാര്ചിത സേവിത ലിങ്ഗം
ഭാവൈ-ര്ഭക്തിഭിരേവ ച ലിങ്ഗമ് |
ദിനകര കോടി പ്രഭാകര ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 6 ||

അഷ്ടദളോപരിവേഷ്ടിത ലിങ്ഗം
സര്വസമുദ്ഭവ കാരണ ലിങ്ഗമ് |
അഷ്ടദരിദ്ര വിനാശന ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 7 ||

സുരഗുരു സുരവര പൂജിത ലിങ്ഗം
സുരവന പുഷ്പ സദാര്ചിത ലിങ്ഗമ് |
പരാത്പരം പരമാത്മക ലിങ്ഗം
തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 8 ||

ലിങ്ഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേശ്ശിവ സന്നിധൗ |
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ ||

Checkout:

Download Lingashtakam Malayalam Lyrics PDF

To download Lingashtakam Lyrics Stotra Malayalam PDF, then just click on the below download button. Within a few seconds, Lingashtakam in Malayalam will be on your device.

Leave a Comment