శివ మానసిక పూజా స్తోత్రం PDF | Shiva Manasa Puja Stotram in Telugu

shiva-manasa-pooja-stotram-telugu-pdf

Name

Shiva Manasa Puja Stotram Telugu

Language

English

Source

Multiple Sources

Category

General

48 KB

File Size

1

Total Pages

17/05/2023

Last Updated

Share This:

శివ మానసిక పూజా స్తోత్రం PDF | Shiva Manasa Puja Stotram in Telugu

If you are looking for Shiva Manasa Puja Lyrics in Telugu PDF, then you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of శివ మానస పూజ సాహిత్యం for free.

Shiva Manasa Puja Stotram

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం
నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ |
జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా
దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || ౧ ||

సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం
భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ |
శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం
తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు || ౨ ||

ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం
వీణాభేరిమృదంగకాహలకలా గీతం చ నృత్యం తథా |
సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతిర్బహువిధా హ్యేతత్సమస్తం మయా
సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో || ౩ ||

ఆత్మా త్వం గిరిజా మతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం
పూజా తే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః |
సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్తోత్రాణి సర్వా గిరో
యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనమ్ || ౪ ||

కరచరణ కృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవశంభో || ౫ ||

If you want to download the Shiv Manasa Puja Stotra in Telugu, then click on the download button provided at the end of this post.

Checkout:

Download Shiva Manasa Puja Stotram Telugu PDF

To download Shiva Manasa Puja Stotram PDF, then just click on the below download button. Within a few seconds తెలుగులో శివ మానస పూజ స్తోత్రం will be on your device.

Share This:

Leave a Comment