యజ్ఞోపవీత ధారణ మంత్రం PDF | Yagnopaveetha Dharana Mantra Telugu

yahnopaveetha-dharana-mantra-pdf

Name

Yagnopaveetha Dharana Mantra Telugu

Language

English, Telugu

Source

Multiple Sources

Category

General

559 KB

File Size

4

Total Pages

19/06/2023

Last Updated

Share This:

యజ్ఞోపవీత ధారణ మంత్రం PDF | Yagnopaveetha Dharana Mantra Telugu

If you are looking for Yagnopaveetha Dharana Mantra in Telugu PDF, then you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of యహ్నోపవీత ధారణ విధి for free.

Yagnopaveetha Dharana Mantra Telugu

హరిః ఓం | శ్రీ గణేశాయ నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః |

శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||

ఆచమ్య –

ఓం కేశవాయ స్వాహా |
ఓం నారాయణాయ స్వాహా |
ఓం మాధవాయ స్వాహా |
ఓం గోవిందాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః | ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః | ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం అథోక్షజాయ నమః | ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః | ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః | ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః |

ప్రాణాయామం –

ఓం భూః | ఓం భువః | ఓం సువః | ఓం మహః |
ఓం జనః | ఓం తపః | ఓం సత్యం |
ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్|
ఓమాపో జ్యోతీ రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |

If you want to download Yajurveda Yagnopaveetha Dharana Mantra Telugu, then click on the download button provided at the end of this post.

Checkout:

Download Yagnopaveetha Dharana Mantra Telugu PDF

To download Yagnopaveetha Dharana Vidhi PDF, then just click on the below download button. Within a few seconds, యజ్ఞోపవీత ధారణ మంత్రం will be on your device.

Share This:

Leave a Comment